آنالیز

دستگاه آنالیز با گرفتن یک عکس از پوست بلافاصله تجزیه و تحلیل پوست را انجام میدهد.به عنوان مثال کشف و کشش و تجزیه و تحلیل پوست توسط سیستم و بررسی تمام موارد یک گزارش تجزیه و تحلیلپوست ایجاد خواهد شد که حاوی داده های آزمایشی و تمام موارد آزمون و همچنین محصولات به طور خودکار توصیه میشود و در آخر گزارش را ذخیره یا چاپ میکند

شاخص های تشخیص

منافذ باز

چین وچروک

اسکارها

نواحی پیگمنته

رافنس

مزایا

ثبت اطلاعات پرونده الکترونیکی بیمار

کامپر آنالیز

دیتیل آنالیز

ارایه روند درمان