فیت بادی

ما یک دستگاه کاهش چربی در ساخت عضلات جدید داریم ، همان فناوری را با EM SCULPTING به اشتراک می گذاریم.

با استفاده از فن آوریHI-EMT (انرژی پرقدرت موجدار الکترومغناطیسی موج).

درمان بدون درد ، بدون زمان کم ، بدون تهاجم است ، بنابراین عوارض جانبی ، بدون عرق و راحت ، مشتریان فقط ۳۰ دقیقه دراز می کشند ، نتیجه آن برابر با ۵.۵ ساعت ورزش است ، اما بدون تمرینات خشن و بدون درد رژیم.

بعد از یک دوره درمان ، به طور موثر می تواند ۱۶٪ ماهیچه را افزایش داده و ۱۹٪ چربی را همزمان کاهش دهد.